www.mrpvychod.sk | MRP | daňové účtovníctvo, evidencie, mzdy a personalistika, sklady a maloobchod, registračné pokladne

MRP | K/S Účtovný systém 3.generácie | www.mrpvychod.sk

 
 
Poslať e-mail

AKCIE

 

Aktuálne akcie 

 

Fiškálne tlačiarne POS

Ponuka fiškálnych tlačiarni
pripojiteľných k programom MRP
viac info ...

NOVINKY

MRP-SILVER
a MRP-GOLD


Úplne nové produkty pre Vás. Oba produkty môžete získať za veľmi, veľmi priaznivú cenu. Po jednoduchej inštalácii na Vaše PC získate nástroj na jednoduché, spoľahlivé spracovanie neobmedzeného počtu miezd pre viac firiem, ďalej môžete súčasne viesť kompletné účtovníctvo so skladovým hospodárstvom pre mnoho firiem až po vyplnenie formulárov daňového priznania.


Viac info...


Antivírusový softvér NOD32
nod32 Prinášame Vám ochranu počítača pred vírusmi, spyware, adware či rootkitov s antivírusovým systémom NOD32.

objednať NOD32

webhosting

______________________

Otázky a odpovede
______________________


Novinka - MRP REŠTAURÁCIA

Počítačový pokladničný systém, určený pre reštaurácie, gastronomické zariadenia, pizzérie, zariadenia rýchleho občerstvenia ...

V distribúcii od 20. novembra 2006.
Viac o tomto produkte

Pozrite si naše fotky fotovýstavaPre užívateľov MRP
Vážení MRP - uživatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme spustili distribúciu nových verzií programov Mzdy a personalistika Vizuálného systému (4.54.004) a verzií (5.61g a 5.61h) Univerzálného systému.
viac..

MRP - K/S   

Účtovný systém 3. generácieV súčasnosti ide o najdynamickejšie sa rozvíjajúci účtovný systém medzi účtovnými systémami MRP®. Vysokú dynamiku rozvoja si vyžiadal najmä rapídny nárast záujmu verejnosti o bezpečné a spoľahlivé účtovné systémy. Je určený pre stredné (ale aj väčšie) firmy, ktoré potrebujú viesť účtovníctvo v počítačovej sieti, najmä však pre tých užívateľov, ktorí poznajú hodnotu vlastných firemných dát! Alternatívne je samozrejme možné prevádzkovať tento účtovný systém iba na jednom počítači. Celý systém je postavený na báze špičkových informačných technológií, v odbornej verejnosti taktiež známy ako architektúra typu Klient/Server doplnená o MRP špecialitu a to o technológiu DMAL® (decentralizovaná multiplexovaná aplikačná logika - pre odborníkov viac na http://www.dmal.cz/), na ktorú MRP získala aj ochrannú známku a teraz ju rozvinula o tzv. DMAL® - DataSet, ktorý umožňuje podstatným spôsobom urýchliť operácie s dátami v počítačových sieťach. Pri vývoji systému sme vychádzali z dlhoročných skúseností získaných z množstva inštalácií nášho MRP® univerzálneho a vizuálneho účtovného systému.


Základné vlastnosti účtovného systému
Podvojné účtovníctvo Maximálna spoľahlivosť chodu a bezpečnosť ukladaných dát akú môžete v súčasnosti získať len pri použití tých najšpičkovejších informačných technológií. Radikálne zvýšená odolnosť účtovných dát proti napadnutiu bežnými počítačovými vírusmi. Jednoduchosť ovládania. Pri samotnom návrhu sme vychádzali z ovládania, ktoré sme použili pri vizuálnom účtovnom systéme. Ovládanie programu sa nám podarilo upraviť tak, že užívateľ, ktorý bude mať záujem prejsť z nášho vizuálneho účtovného systému na účtovný systém MRP-K/S, na prvý pohľad ani nespozoruje, že pracuje na celkom novom a inom systéme. Pomerne jednoduchá inštalácia. Je bežné, že inštalácia iných aplikácií typu Klient/Server trvá až niekoľko dní a musia ju prevádzať iba špičkoví odborníci vyškolení priamo tvorcom programu. V našom prípade by to mal zvládnuť aj bežný správca firemnej siete a čas inštalácie by nemal presiahnuť desiatky minút. Veľká rýchlosť v sieťach LAN. Užívateľ zvyknutý pracovať iba na jednoduchých lokálnych počítačoch pravdepodobne ani nespozná, že pracuje na sieťovej aplikácii. Pri niektorých vybraných funkciách sa dokonca podarilo zvýšiť rýchlosť až niekoľkonásobne v porovnaní s inými sieťovými aplikáciami, ktoré nie sú typu Klient/Server. Veľmi priaznivá cena, ktorú sa podarilo dosiahnuť najmä použitím novo vyvinutej DMAL® technológie. Doteraz bolo zvykom, že aplikácie typu Klient/Server si kupovali najmä majetnejšie firmy a veľké korporácie. Je bežné, že cena klasických aplikácií typu Klient/Server od iných výrobcov býva rádovo vyššia, ako cena riešenia MRP®-K/S.MRP - K/S

Základné moduly účtovného systému
Účtovný denník

s možnosťou vedenia podvojného účtovníctva na syntetických a analytických účtoch s podrobnými výstupnými zostavami ako napr.: hlavná kniha syntetickej a analytickej evidencie, saldokonto, zoznam daňových dokladov, výpočet a tlač priznania k DPH, výpočet a tlač Súhrnného hlásenia, vedenie pokladní v tuzemskej aj zahraničnej mene, pokladničné doklady, výkaz ziskov a strát, predvaha, súvaha, cash flow a pod.- len pre podnikateľské subjekty.Prijaté/vydané faktúry

s výstupnými zostavami ako napr.: faktúra (daňový doklad), faktúra so zaúčtovaním, predfaktúra, zápočet faktúr, zoznam faktúr, dobropis, ťarchopis, dodací list, upomienka, zoznamy úhrad, pokladničné doklady a pod. Pri výbere týchto výstupných zostáv je možné ešte naviac použiť rôzne filtre ako: časové rozlíšenie, rozlíšenie podľa čísel faktúr, čísel zákáziek, čísel stredísk. S modulmi faktúr je možné robiť rôzne doplnkové funkcie - využívať rôzne číselné rady, robiť opravy, kópie a storná faktúr, exportovať výstupy do txt, dbf a xls súborov, exportovať údaje z prijatých faktúr priamo do príkazov na úhradu,


Objednávky

Prijaté/vydané objednávky s priamou náväznosťou na rezerváciu v skladovom hospodárstve s možnosťou preberania zadaných údajov priamo do modulu Faktúr alebo do modulu Sklad. Možnosť čiastočného vybavenia objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovom formáte (tzv. "inhouse" formát). Možnosť definície zmluvnej ceny alebo stanovenie ceny až v okamihu vybavenia. Možnosť blokovania riadku objednávky z dôvodu nedostupnosti tovaru.


Adresár dodávateľov/odberateľov
s možnosťou rôzneho vyhľadávania ako napr. podľa názvu firmy, mena kontaktnej osoby, IČO, DIČ, mesta, PSČ, poznámky k danej firme a pod. Umožňuje ďalej tlačiť zoznamy adries podľa rôznych filtrov, tlač adresy na obálky alebo na adresné samolepiace štítky rôzných formátov, triedenie adries podľa typu s možnosťou ďalšieho členenia.


Sklady
s výstupnými zostavami ako napr.: príjemka a výdajka, zoznam pohybov, obraty podľa druhov pohybov, zoznamy kariet, inventúry, cenníky, a pod. Implementovaná podpora pre hlásenia INTRASTAT s možnosťou exportu do XML súboru. Možnosť vytvárania zložených kariet v niekoľkých úrovniach a kariet s náväznosťou na iné karty. Definovanie cenníka pre rôzne meny. Vytváranie skladových dokladov z objednávok. Možnosť prenosu skladových dokladov, načítanie skladových dokladov z pomocných dokladov alebo textových súborov.Evidencia obalov
Medzi najzákladnejšie výstupné zostavy patria napríklad zoznamy vydaných obalov apod. Umožňuje aj vyhľadávanie podľa rôznych filtrov ako napr: názov obalu, kód, použitie obalu, odmeny za obal, typy obalov, pôvody obalov apod. Nadväzuje priamo na skladové karty.


Daň z príjmu právnických a fyzických osôb
dokáže uľahčiť prácu pri príprave daňových priznaní a umožní Vám vytlačiť aj príslušné formuláre. Modul obsahuje každoročne aktualizované formuláre dane z príjmu právnických a fyzických osôb. Vyplnené formuláre sú v programe archivované, identifikačné údaje je možné potom použiť pre predvyplnenie formulárov v ďalšom období.Pomocník na prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu právnických a fyzických osôb.Pomocné knihy
Evidencia majetku (HNDM) s možnosťou realizácie a evidencie odpisov, Evidencia drobného majetku (Drobný HNM), Kniha zakáziek s možnosťami vyhľadávania podľa rôznych kritérií, Kniha pokladne s možnosťou viesť viacej pokladní v rôznych menách a s kontrolami so zaúčtovaním v účtovnom denníku, Kniha jázd umožňujúca viesť evidenciu firemných motorových vozidiel, ich jázd, jázd súkromných vozidiel pre firemné účely a výpočet cestovných náhrad.


Kniha bankových výpisov
umožňuje efektívnym spôsobom vytvárať databázu bankových výpisov, importovaných z elektronického bankovníctva. Stiahnuté výpisy dokáže poloautomatickým spôsobom spárovať s účtovným denníkom a knihou faktúr. Jej prednosti sa prejavia najmä pri spracovávaní veľkého množstva údajov. Podporuje formáty ABO, BEST KB/M-BEST, CITIBANK Internet, GE Capital a iné. Dokáže spätne vytvárať a tlačiť bankové výpisy nadobudnuté iba v elektronickej podobe.

Kniha príkazov k úhrade
dokáže vytvárať a tlačiť ako jednoduché, tak aj hromadné príkazy na úhradu. Tieto príkazy je možné pripraviť priamym zadávaním dát alebo exportom z iných modulov (napr. z Knihy prijatých faktúr). Vytvorené príkazy ponecháva v archíve pre prípadnú neskoršiu kontrolu. Podporuje rôzné Homebankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...).


Manažérske grafické analýzy
Manažérské grafické analýzy v animovanom (3D) zobrazení ocenia najmä firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokážu v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme nielen za jednotlivé dni, ale až niekoľko rokov spätne. Okrem bežne žiadaných analýz, ako sú porovnanie výnosov a nákladov, HV, vývoj stavov vybraných účtov a pod., umožňuje užívateľom programu nadefinovať si priamo vlastné grafy s vlastnými väzbami medzi jednotlivými účtami.


Údržba dát a Nastavenie užívateľských práv k jednotlivým modulom
Nastavenie týchto prístupových práv je natoľko prepracované, že Vám okrem bežných základných práv (úplný zákaz, iba čítanie, čítanie a zápis) umožní nastaviť aj rôzne kombinácie týchto práv medzi jednotlivými modulmi, a to v závislosti na vnútornej logike väzieb jednotlivých modulov a spôsobov účtovania.


Maloobchod
Kompletne nový modul, ktorý umožňuje využívať klientske stanice účtovného systému MRP®-K/S ako maloobchodnej pokladne. Pracuje v sieti v On Line režime v priamom prepojení na modul Sklad, umožňuje tlač paragónov na 40 znakovej tlačiarni, eviduje grandtotály (čistý, hrubý, záporný), robí uzávierky, prideľuje detailné práva jednotlivým predavačom a eviduje ich prácu.

Multiverzia


Umožňuje prehľadné vedenie účtovníctva niekoľko rokov spätne. Profesionálne účtovné firmy možu pomocou tohoto modulu viesť účtovníctvo teoreticky až 9998 firmám. Dokáže vytvárať identické kópie vybranej firmy (alebo účtovného roku) a v nich robiť napr. skúšobné zaúčtovanie rôzných dokladov, vyskúšať si rôzne mazania, opravy dát, urobiť napr. predbežnú ročnú uzávierku apod. Pri prechode na nový účtovný rok umožňuje ako účtovanie dokladov v novom účtovnom roku tak aj paralelne doúčtovávať doklady do starého účtovného roku.

Jednotlivé moduly sú vzájomne previazané. Okrem vyššie uvedených modulov umožňuje previazať aj s modulmi Mzdy a personalistika, Pošta z vizuálného účtovného systému. (Modul Maloobchod pre MRP - K/S sa pripravuje). Celý systém má užívateľsky modifikovateľné výstupné zostavy. Výstupy dokáže exportovať aj do iných Windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Pomocou MRP E-mail manažéra dokáže rozosielať objednávky, faktúry a cenové ponuky po Internete a nadväzuje na MRP-Internetový obchod. Systém MRP-K/S je postavený na databázovom servri, ktorý je možné používať bez ďalších poplatkov. Užívateľ tohto účtovného systému teda nemusí investovať ďalšie vysoké finančné čiastky na nadobudnutie databázového serveru.
Účtovné systémy, ktoré sú postavené na DBF a podobných, súborovo orientovaných databázach dokážu byť z princípu cenovo dostupné a primerane výkonné. V žiadnom prípade však nedokážu konkurovať spoľahlivosťou a bezpečnosťou uložených dát aplikáciám typu Klient/Server! V účtovnom systému MRP-K/S sa nám podarilo skĺbiť pozitívne vlastnosti systémov postavených na architektúre typu Klient/Server s veľmi dostupnou cenou a to najmä použitím nami vyvinutej technológie DMAL®.

Celý nami dodávaný softvérový balík sa delí z hľadiska inštalácie na dve časti, a to:


  1. Na časť, ktorá pracuje na stanici označenej ako server, štandardne s operačným systémom Windows NT/2000/XP/2003 alebo taktiež pod nami doporučovaným bezplatným linuxovým operačným systémom Fedora Core 2.

  2. Na časť, ktorá pracuje na stanici označenej ako klient, štandardne s operačným systémom Windows 98/Me/2000/2003/XP/NT (Prípadne je možné nainštalovať serverovú časť na stanicu, na ktorej je inštalovaná klientská časť. Potom ale môžu byť na tomto počítači len operačné systémy Windows 2000/2003/XP/NT).

MRP-K/S

Doporučené hardvérové vybavenie pre účtovný systém

Serverová stanica - - CPU Intel P4/2,4 GHz a vyšší so základnou doskou s Intel chipsetom; 256 MB RAM; FDD 3,5”; CD-ROM; VGA ATI; 3COM 10/100 PCI TP; 2x 36GB SCSI HDD+SCSI radič (mirroring); bežný monitor; Smart UPS.

Klientské stanice - CPU Intel P3 prípadne P4; 128 MB RAM; FDD 3,5”; CD-ROM; VGA ATI; 3COM 10/100 PCI TP; 20 GB HDD; 15” monitor.

Sieť LAN – bežná Ethernet s rýchlosťou 10 Mb/s a rýchlejšia s protokolom TCP/IP. Teraz po prepracovaní jadra systému je možné alternatívne klientske stanice pripájať aj cez virtuálne LAN siete vytvárané cez pevné internetové pripojenie (ADSL a rýchlejšie). Pri pripojení klientskej stanice cez internet je ale nutné počítať so spomalením práce na tejto stanici (ktoré je úmerné “dĺžke pingu”)!!

Poznámka: Systém MRP®-K/S Vám samozrejme bude fungovať aj na menej výkonnom hardvérovom vybavení (pri testovaní nám dokonca fungovala spoločne serverová a klientska časť MRP®-K/S na obyčajnom PENTIUM 100 MHz/64MB RAM s operačným systémom Windows 98 SE). P r e d o v š e t k ý m nedoporučujeme príliš šetriť na serveri. Investícia do dostatočne rýchleho a spoľahlivého počítačového servera sa Vám určite vyplatí.

Systém MRP®-K/S je postavený na databázovom serveri, ktorý je možné používať bez ďalších poplatkov. Užívateľ tohto účtovného systému teda nemusí investovať ďalšie finančné prostriedky na nadobudnutie databázového servera.

Účtovný systém MRP®-K/S je tvorený ako multiverzia a sieťová aplikácia s tým, že užívateľ si kupuje iba toľko licencií, na koľkých počítačoch bude chcieť, aby sa v tom istom reálnom čase pracovalo. Súčasťou základného balíka je kompletný účtovný softvér MRP-K/S pre inštaláciu na stanicu s označením server a jedna licencia so softvérom pre stanicu s označením klient.

 
© 2005 Nodas s.r.o. | MRPvychod.sk | Prehlásenie                  Eurosite |  Registrácia domén |  Webhosting |  Tvorba webov |  E-shop |  CMS |  Web šablóny