Bezpečnostný projekt IS - podklady

Podklady k cenovej ponuke

na implementáciu Bezpečnostného projektu IS
podľa ustanovení zákonov NR SR 122/2013 Z.z.

Údaje uvedené v tomto dokumente budú použité výhradne pre účel vypracovania cenovej ponuky pre prevádzkovateľa na implementáciu Bezpečnostného projektu IS.
     Informácie o prevádzkovateľovi informačných systémov:
  Obchodný názov firmy / organizácie
  Vložka v obchodnom / živnostenskom registri
  IČO / DIČ
  Sídlo firmy / organizácie
  Štatutárny zástupca
  Kontaktná osoba
  Telefón
  E-mail

     Všeobecné informácie
  Sú relevantné informačné systémy pripojené na Internet ?       Ano     Nie
  Uveďte počet zamestnancov spoločnosti
  Má firma pobočky?       Ano     Nie
  Prosím uveďte počet pobočiek
  Prebiehajú medzi týmito pobočkami prenosy osobných údajov?       Ano    Nie
   Tieto prenosy sa vykonávajú:
Fyzicky, prenosom dokumentov
Fyzicky, prenosom média (disketa, cdrom, ...)
Elektronicky, prostredníctvom vlastnej alebo prenajatej linky (pevná linka, uplink ...)
Elektronicky, prostredníctvom verejnej dátovej siete (VPN, Ftp, SFTP, Mail ...)

    Sprístupňovanie osobných údajov
  Sú údaje spracovávané sprostredkovateľom?       Ano    Nie
  Sú osobné údaje sprístupňované alebo poskytované mimo prevádzok prevádzkovateľa       Ano    Nie
  Sú osobné údaje sprístupňované, alebo poskytované právnickej alebo fyzickej osobe so sídlom mimo územia SR       Ano    Nie

Údaje o jednotlivých informačných systémoch na spracovanie osobných údajov

    Názov IS Forma Spracovanie Používaný databázový systém (napr. Oracle, MSSQL...) Operačné systémy serveru a prac. staníc (napr. WinNT, Linux...) Riadenie prístupu Počet osôb

Údaje o sieťach prevádzkovateľa IS

    Prevádzka umiestnenie siete HW vrstva (napr. štruktúrovaná kabeláž
na báze ethernet)
Protokoly používané v sieti (TCP/IP, IPX) Počet serverov Počet staníc Pripojenie na internet (ISDN, Pevná linka) Spôsob ochrany (napr. firewall)

Poznámky

    Sem prosím napíšte doplňujúce informácie, ak si myslíte, že sú vzhľadom na Vaše špecifické podmienky dôležité pre realizáciu BP(Špecifiká ako napr.: zdravotnícke zariadenie – evidencia zdravotných záznamov, poľnohospodárske družstvo – evidencia listov vlastníkov..)

Vaše požiadavky

    Sem prosím napíšte Vaše ďalšie požiadavky na nás, ktoré by nespadali pod realizáciu bezpečnostného projektu.

    Registrácia IS na Úrade pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ)
  Máte registrovaný informačný systém na ÚOOÚ       Ano    Nie
  Poverená osoba:
  Dátum registrácie:

    Záväzná objednávka
  Záväzne si objednávam smernice na ochranu osobných údajov       Ano    Nie
  Záväzne si objednávam spracovanie bezpečnostného projektu       Ano    Nie

  Dátum:   28.09.2022
  Vypracoval:


Krok 1/3